۷ مهر روز آتش نشانی

۷ مهر روز آتش نشانی

به مناسبت ۷ مهر روز آتش نشانی و ایمنی ،از آتش نشانان شهر صنعتی رشت توسط جمعی از مدیران شرکت تجلیل و قدردانی گردید