بازدید رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت و معدن تجارت

بازدید رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت و معدن تجارت

بازدید رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت و معدن تجارت-۲۸ مرداد