نام کمیته

 • کمیته ریسک
 • کمیته حسابرسی
 • کمیته جبران خدمات
 • کمیته انتصابات

رئیس کمیته

 • مدیرعامل
 • رئیس هیات مدیره
 • مدیرعامل
 • عضو غیر موظف هیات مدیره

دبیر کمیته

 • مدیرحسابرسی
 • مدیرحسابرسی
 • مدیراداری
 • مدیراداری

دوره تناوب

 • ماهانه
 • ماهانه
 • 2 ماه یکبار
 • در صورت نیاز