کسب تندیس و لوح تقدیر کارفرمای نمونه استان در سال ۱۳۹۵

کسب تندیس و لوح تقدیر کارفرمای نمونه استان در سال ۱۳۹۵