چارت سازمانی

چارت سازمانی

پگاه

معاون مالی و پشتیبانی

حسن بیتا
چارت سازمانی

معاون برنامه ریزی

محمود مهدوی پور
پگاه

مدیر حراست

کاظم پرشکوهی
چارت سازمانی

مدیر تولید

مهرداد بابافرجی
چارت سازمانی

مدیر برنامه ریزی

کوشا کیهانی
چارت سازمانی

مدیر امور اداری

محسن لاریجانی
۷۵۳۵ hasan hagh shenas

مدیر فنی و مهندسی

حسن حق شناس
چارت سازمانی

معاون بهره برداری

عای اسلامی
۸۸۸

مدیر مالی

عیسی زارع
۷۵۰۴

مدیر کیفیت

محرم کاظمی
چارت سازمانی

مدیر تحقیق و توسعه

مرجان مشفق
چارت سازمانی

مدیر بازرگانی

مجتبی پور اخلاق
پگاه پگاه 123

مدیرعامل

معاون مالی و پشتیبانی

معاون برنامه ریزی

موسی اسماعیل زاده

حسن بیتا

محمود مهدوی پور

کاظم پرشکوهی پگاه کیهانی

مدیر حراست

مدیر تولید

مدیر برنامه ریزی

کاظم پرشکوهی

مهرداد بابافرجی

کوشا کیهانی

255555 7535 hasan hagh shenas پگاه

مدیر امور اداری

مدیر فنی و مهندسی

مدیر کیفیت

محسن لاریجانی

حسن حق شناس

علی اسلامی

888 25555

مدیر مالی

مدیر بازرگانی

عیسی زارع

مجتبی پور اخلاق