پیام نوروزی مهندس قدوسی مدیرعامل صنایع شیر ایران به مناسبت نوروز ۱۳۹۹

پیام نوروزی مهندس قدوسی مدیرعامل صنایع شیر ایران به مناسبت نوروز ۱۳۹۹