حضور همیاران پلیس دانش آموز بصورت نمادین با آرم و لوگوی پگاه در این مراسم

پگاه