نشست صمیمانه مهندس اسماعیل زاده مدیر عامل محترم شرکت پگاه گیلان با مدیران ارشد صنایع شیر ایران

نشست صمیمانه مهندس اسماعیل زاده مدیر عامل محترم شرکت پگاه گیلان با مدیران ارشد صنایع شیر ایران

نشست صمیمانه مهندس اسماعیل زاده مدیر عامل محترم شرکت پگاه گیلان و مهندس بیتا معاونت محترم مالی و پشتیبانی شرکت پگاه گیلان با مهندس رحمن مدیرعامل محترم بازرگانی صنایع شیر ایران و مهندس محمودیان معاونت محترم صادرات شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران در محل دفتر ریاست محترم شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان برگزار گردید.
در ادامه این دیدار از خطوط تولید شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان بازدید به عمل آمد و همینطور طی توافقی که با بازرگانی صنایع شیر ایران صورت پذیرفت مقرر شد در حوزه صادرات برخی از محصولات شرکت پگاه گیلان به کشورهای همسایه و سایر کشورها صادر گردد.