مناقصه عمومی خرید نمک بدون ید و سنگ نمک خرد شده

مناقصه عمومی خرید نمک بدون ید و سنگ نمک خرد شده