ممیزی مراقبتی اول سیستم مدیریت آزمایشگاه(ISo/IEC 17025)

ممیزی مراقبتی اول سیستم مدیریت آزمایشگاه(ISo/IEC 17025)

ممیزی مراقبتی اول سیستم مدیریت آزمایشگاه (ISo/IEC 17025) با حضور مدیر عامل محترم و مدیران شرکت و سر ممیزان تیم ارزیابی نهاد اعتبار دهی پارسیان با موفقیت و بدون ثبت هیچ عدم انطباق برای یک سال دیگر تمدید گردید.