ممیزی ادواری (استقرار الزامات کنترل کیفیت با محوریت استاندارد داخلی، سیستم مدیریت و کنترل ضایعات و سیستم GMP )

ممیزی ادواری (استقرار الزامات کنترل کیفیت با محوریت استاندارد داخلی، سیستم مدیریت و کنترل ضایعات و سیستم GMP )

ممیزی ادواری (استقرار الزامات کنترل کیفیت با محوریت استاندارد داخلی، سیستم مدیریت و کنترل ضایعات و سیستم GMP ) توسط گروه کارشناسی حوزه مدیریت تضمین کیفیت شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) به مدت زمان ۲ روز برگزار گردید