دوره آموزشی کنترل فاژ در فرآورده های تخمیر لبنی

دوره آموزشی کنترل فاژ در فرآورده های تخمیر لبنی

دوره آموزشی ” کنترل فاژ در فرآورده های تخمیر لبنی” توسط خانم هیدا آلفارسدوتیر از شرکت کریستین هنسن دانمارک و با حضور مدیران و سرپرستان تولید. در سال اجتماعات شرکت برگزار گردید.