دوره آموزشی “استرس و مدیریت آن در محیط کار”

دوره آموزشی “استرس و مدیریت آن در محیط کار”

دوره آموزشی “استرس و مدیریت آن در محیط کار” با حضور مدیرعامل،مدیران و کارشناسان شرکت توسط خانم دکتر کیامرثی در سالن کنفرانس شرکت برگزار گردید.