در گفتگو با مدیرعامل صنایع شیر ایران مطرح شد : بومی سازی تجهیزات ؛ دستاورد پگاه

در گفتگو با مدیرعامل صنایع شیر ایران مطرح شد : بومی سازی تجهیزات ؛ دستاورد پگاه