حضور گرم و صمیمی همکاران پگاه به همراه خانواده در ” جشن آیین سال نو دیلمی

حضور گرم و صمیمی همکاران پگاه به همراه خانواده در ” جشن آیین سال نو دیلمی

حضور گرم و صمیمی همکاران پگاه به همراه خانواده در ” جشن آیین سال نو دیلمی ۱۵۹۳ ” در منطقه خوش و آب و هوای سیاهکل دیلمان بخش آسیابر و حضور پر رنگ شرکت پگاه گیلان در مراسم به عنوان اسپانسر و حامی مالی و توزیع نوشیدنی زحل در بین حضار شرکت کننده در مراسم