جلسه هم اندیشی مدیران ارشد شرکت صنایع شیر ایران و سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در خصوص نحوه راه اندازی شرکت کشت و صنعت دامپروری صنایع شیر ایران(پگاه)

جلسه هم اندیشی مدیران ارشد شرکت صنایع شیر ایران و سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در خصوص نحوه راه اندازی شرکت کشت و صنعت دامپروری صنایع شیر ایران(پگاه)

جلسه هم اندیشی مدیران ارشد شرکت صنایع شیر ایران و سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در خصوص نحوه راه اندازی شرکت کشت و صنعت دامپروری صنایع شیر ایران(پگاه)

جلسه هم اندیشی مدیران ارشد شرکت صنایع شیر ایران و سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در خصوص نحوه راه اندازی شرکت کشت و صنعت دامپروری صنایع شیر ایران(پگاه) با حضور دکتر رومی،مدیر عامل هلدینگ صنایع غذایی،کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی کشور،مهندس وقوعی،مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران ،مهندس شعبان نژاد ریاست جهاد کشاورزی استان گیلان و مدیران ارشد صنایع شیر ایران در شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان برگزار گردید.