جلسه اختتامیه ممیزی مراقبتی دوم سیستم های مدیریت کیفیت Iso 9001 و محیط زیست Iso 14001

جلسه اختتامیه ممیزی مراقبتی دوم سیستم های مدیریت کیفیت Iso 9001 و محیط زیست Iso 14001

جلسه اختتامیه ممیزی مراقبتی دوم سیستم های مدیریت کیفیت Iso 9001 و محیط زیست Iso 14001 با حضور مدیر عامل محترم و مدیران شرکت و سر ممیزان شرکت IMQ با موفقیت و بدون ثبت هیچ عدم انطباق برای یک سال دیگر تمدید گردید.