۱

سردرب جدید شرکت

File2747-scaled

سردرب جدید شرکت

۱-۱

محوطه شرکت

۳

نمای تاسیسات شرکت

تصاویر شرکت

سالن تولید محصولات استریل

تصاویر شرکت

دستگاه بسته بندی محصولات استریل (شیر و خامه)

تصاویر شرکت

سالن تولید محصولات بطری (دوغ و شیر)

تصاویر شرکت

دستگاه بسته بندی دوغ بطری

تصاویر شرکت

دستگاه بسته بندی محصولات پری پک

تصاویر شرکت

سالن تولید پنیر تازه (یواف)

تصاویر شرکت

دستگاه بسته بندی پنیر تازه (یو اف)

تصاویر شرکت

سالن تولید آماده سازی محصولات

IMG_2004

سالن تولید محصولات پری پک

تصاویر شرکت

سالن آزمایشگاه محصولات

تصاویر شرکت

سالن تولید ماست

تصاویر شرکت

دستگاه بسته بندی ماست