برگزاری ممیزی صدور گواهینامه سیستم مدیریت انرژی ایزو ۵۰۰۰۱

برگزاری ممیزی صدور گواهینامه سیستم مدیریت انرژی ایزو ۵۰۰۰۱

برگزاری ممیزی صدور گواهینامه سیستم مدیریت انرژی ایزو ۵۰۰۰۱
روابط عمومی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان اعلام کرد:
ممیزی صدور گواهی نامه سیستم مدیریت انرژی ایزو ۵۰۰۰۱ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان در روز چهارشنبه مورخ ۱۹/۰۶/۹۹ توسط ممیز شرکت Alliance آقای مهندس امیرنیا برگزار،و شرکت پگاه گیلان موفق به اخذ گواهی نامه مذکور بدون ثبت عدم انطباقی گردید.