برگزاری مسابقات فینال بانوان برندگان تیم اول خانم سیاح و خانم حاج میری