برگزاری مسابقات فوتبال دستی بانوان به مناسبت هفته کار و کارگر

برگزاری مسابقات فوتبال دستی بانوان به مناسبت هفته کار و کارگر

برگزاری مسابقات فینال بانوان برندگان تیم اول خانم سیاح و خانم حاج میری