برگزاری ارزیابی جایزه تعالی منابع انسانی در سطح تقدیرنامه

برگزاری ارزیابی جایزه تعالی منابع انسانی در سطح تقدیرنامه

برگزاری ارزیابی جایزه تعالی منابع انسانی در سطح تقدیرنامه با حضور ارزیابان انجمن مدیریت منابع انسانی ایران و کلیه مدیران و تیم منابع انسانی برگزار گردید. و ۹ معیار ذیل مورد بررسی تیم ارزیابی قرار گرفت”
۱-رهبری منابع انسانی
۲-نقشه استراتژیک منابع انسانی
۳-برنامه ریزی و تامین منابع انسانی
۴-توسعه منابع انسانی
۵-جبران خدمات منابع انسانی
۶-روابط کار وکارکنان
۷-نتایج ادراکی منابع انسانی
۸-نتایج عملکردی کارکنان منابع انسانی
۹-نتایج سازمان