برنامه صبحانه سلامت

برنامه صبحانه سلامت

فرهنگ سازی مصرف شیر و فرآورده های شیری با عنوان “ضرورت مصرف شیر  و پگاه ” و حضور  در برنامه صبحانه سلامت  مدرسه ابتدایی پسرانه شاهد امام علی (ع) رشت