بازدید مهندس مرزدرانی عضو محترم هیئت مدیره شرکت صنایع شیر ایران

بازدید مهندس مرزدرانی عضو محترم هیئت مدیره شرکت صنایع شیر ایران

بازدید مهندس مرزدرانی عضو محترم هیئت مدیره شرکت صنایع شیر ایران(پگاه) از شرکت پگاه گیلان و بازدید از خطوط تولید شرکت