بازدید مهندس حق پرست مدیر کل سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان

بازدید مهندس حق پرست مدیر کل سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان

بازدید مهندس حق پرست مدیر کل سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان

بازدید مهندس حق پرست مدیر کل سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان و مهندس کوچکی نژاد ریاست تأمین اجتماعی شهر صنعتی رشت از شرکت و بازدید از خطوط تولیدی و آشنایی با پروسه تولید محصولات