بازدید مدیر کل شرکت سهامی بیمه ایران و هیئت همراه از شرکت و خطوط تولیدی

بازدید مدیر کل شرکت سهامی بیمه ایران و هیئت همراه از شرکت و خطوط تولیدی

ازدید جناب آقای دکتر فلکیان مدیر کل شرکت سهامی بیمه ایران و هیئت همراه از شرکت و بازدید از خطوط تولیدی شرکت

بازدید جناب آقای دکتر فلکیان مدیر کل شرکت سهامی بیمه ایران و هیئت همراه از شرکت و بازدید از خطوط تولیدی شرکت