بازدید مدیر عامل محترم شرکت صنایع شیر ایران( پگاه) از خطوط تولید و پروژه های توسعه ای پنیر سیاهمزگی پگاه گیلان

بازدید مدیر عامل محترم شرکت صنایع شیر ایران( پگاه) از خطوط تولید و پروژه های توسعه ای پنیر سیاهمزگی پگاه گیلان

بازدید مهندس قدوسی،مدیر عامل محترم شرکت صنایع شیر ایران( پگاه) از خطوط تولید و پروژه های توسعه ای پنیر سیاهمزگی پگاه گیلان