بازدید مدارس از شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان

بازدید مدارس از شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان

بازدید دبستان شاهد پسران از شرکت پگاه گیلان