بازدید سازمان دامپزشکی استان گیلان

بازدید سازمان دامپزشکی استان گیلان

بازدید دکتر راجی و دکتر عدالت زاده از سازمان دامپزشکی استان گیلان از شرکت پگاه گیلان جهت صدور مجوز خامه فرادما به کشور آذربایجان