بازدید دکتر محمد رضا احمدی نماینده منتخب دوره یازدهم مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ایران از شرکت پگاه گیلان

بازدید دکتر محمد رضا احمدی نماینده منتخب دوره یازدهم مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ایران از شرکت پگاه گیلان

بازدید دکتر محمد رضا احمدی نماینده منتخب دوره یازدهم مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ایران از شرکت پگاه گیلان