بازدید دکتر دنیامالی نماینده منتخب دوره یازدهم مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی ایران از شرکت پگاه گیلان

بازدید دکتر دنیامالی نماینده منتخب دوره یازدهم مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی ایران از شرکت پگاه گیلان