بازدید دبستان دوره دوم پسرانه شاهد امام علی (ع) از شرکت پگاه گیلان

بازدید دبستان دوره دوم پسرانه شاهد امام علی (ع) از شرکت پگاه گیلان