بازدید دانش آموزان دبستان پیشگامان رشت از شرکت پگاه گیلان

بازدید دانش آموزان دبستان پیشگامان رشت از شرکت پگاه گیلان

جهت بازدید از شرکت لطفا با شماره تلفن ۳۳۸۸۲۳۴۰- داخلی ۱۳۱(واحد روابط عمومی) هماهنگ نمایید.