بازدید اعضای کمیته تخصصی محیط زیست و آب شرکت صنایع شیر ایران(پگاه)

بازدید اعضای کمیته تخصصی محیط زیست و آب شرکت صنایع شیر ایران(پگاه)

بازدید اعضای کمیته تخصصی محیط زیست و آب شرکت صنایع شیر ایران(پگاه) جهت بررسی تصفیه خانه فاضلاب و آب شرکت پگاه گیلان