آگهی دعوت به مجمع عمومی صاحبان سهام (غگیلا)

آگهی دعوت به مجمع عمومی صاحبان سهام (غگیلا)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان ( سهامی عام )

ثبت شده به شماره ۸۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود، تا با به همراه داشتن اصل کارت ملی، اصل وکالت نامه رسمی ( برای اشخاص حقیقی) و معرفی نامه معتبر ( برای اشخاص حقوقی ) با امضای مجاز و مهر حقوقی، درجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت با دستور جلسه زیر که در ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۹ در محل شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان ( سهامی عام ) به نشانی رشت، شهر صنعتی ، ابتدای ورودی دوم سالن کنفرانس تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

  • انتخاب اعضای هیئت مدیره

 

هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان

( سهامی عام )