چارت سازمانی

مدیر عامل
موسی اسماعیل زاده
معاون مالی پشتیبانی
حسن بیتا
معاون برنامه ریزی
محمود مهدوی پور
مدیرحراست
کاظم پرشکوهی
مدیر مالی
عیسی زارع
مدیر بازرگانی
مجتبی پور اخلاقی
مدیر اداری
محسن لاریجانی
مدیر برنامه ریزی
کوشا کیهانی
مدیر فنی و مهندسی
حسن حق شناس
مدیر کیفیت
علی اسلامی
مدیر تولید
مهرداد بابافرجی