آدرس : استان گیلان ، شهرستان رشت ، شهر صنعتی رشت ، بلوار صنعت 2 صندوق پستي : 1895/41335

کد پستي : 4337188637

تلفن : 2-33882340 (013)

ارسال پیام کوتاه: 10003388303030

دورنويس : 33882348 (013)

پست الكترونيك : info@pegahgilan.ir

پست الكترونيك(ويژه سايت):it@pegahgilan.ir